1. Tôi là ai, tôi làm gì?

2. Tôi sử dung thiết bị gì 

3. Hệ thống hoàn hảo?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *